บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เลย 3

นางญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร์

นักวิชาการ การเงินและบัญชี ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางวิไล คำหมู่

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.ธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาง สาวิตรี พิศาลสังฆคุณ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส. จิราวรรณ เนตรแสงศรี

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

คู่มือการปฏิบัติงาน

Loading